Truy cập nội dung luôn

Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3687

Đã truy cập : 41248888

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.