Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tài liệu - biểu mẫu - báo cáo

Nội dung tìm kiếm
 
Biểu mẫu báo cáo thống kê thông tư 02/2019/TT-BTC
Ngày tạo 06/03/2019
Dung lượng 1Mb
Tải về Biểu mẫu thông tư 02/2019/TT-BTC
Dự thảo thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Tài chính
Ngày tạo 31/10/2018
Dung lượng 2.85MB
Tải về Dự thảo thông tư 
Tài liệu tập huấn TABMIS 2
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_Thuchanh
Tài liệu tập huấn TABMIS 1
Ngày tạo 09/08/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_TABMIS_HDSD
Giới thiệu: Bắc Ninh - Cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Giới_thiệu_Bắc_Ninh_cơ_hội_Tiềm_năng_phát_triển_kin_tế
Tài liệu tập huấn Trang TTĐT 21/12/2016
Ngày tạo 08/06/2018
Dung lượng 40.5KB
Tải về Tài_liệu_tập_huấn_Trang_TTĐT_21-12-2016
Mẫu nhận xét của chi ủy chi bộ nơi đảng viên cư trú
Ngày tạo 31/10/2017
Dung lượng 40.5KB
Tải về Mau_nhan_xet_dang_vien_noi_cu_tru_moi.doc
Biểu mẫu báo cáo xây dựng dự toán 2014
Ngày tạo 14/09/2013
Dung lượng 73.00 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_xay_dung_du_toan_2014.xls
Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016
Ngày tạo 04/08/2015
Dung lượng 42.00 KB
Tải về Bieu_ma_huong_dan_xay_dung_du_toan_ngan_sach_nam_2016.xls
Biểu mẫu báo cáo theo công văn số 18521/BTC-KBNN
Ngày tạo 26/12/2014
Dung lượng 165.39 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_theo_cong_van_so_18521_BTC_KBNN.rar
Các loại biểu mẫu báo cáo
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng 442.00 KB
Tải về Cac_loai_bieu_mau_bao_cao.doc
Tài liệu tin hoc văn phòng
Ngày tạo 06/06/2014
Dung lượng 344.76 KB
Tải về Tai_lieu_tin_hoc_van_phong.rar
Tài liệu tin học ứng dụng phần 2
Ngày tạo 23/06/2014
Dung lượng 1.27 MB
Tải về Tai_lieu_tin_hoc_ung_dung_phan_2.rar
Tài liệu tập huấn ngày 21/12/2015
Ngày tạo 28/12/2015
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_ngay_21_12_2015.pdf
Tài liệu tập huấn ngày 21/12/2015
Ngày tạo 28/12/2015
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_ngay_21_12_2015.pdf