Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tài liệu - biểu mẫu - báo cáo

Nội dung tìm kiếm
 
117 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về 117_Câu_chuyện_vê_Chủ_Tịch_Hồ_Chí_Minh
Triển khai Cách mạng CN 4.0 Bộ Tài chính
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Triển_Khai_CMCN_4.0_Bộ_Tài_Chính
Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Yêu_nước_Thương_dân_Lời_kêu_gọi_thi_đua_ái_quốc
Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo 11/06/2018
Dung lượng 2.70 MB
Tải về Sáng_mãi_Lời_kêu_gọi_thi_đua_ái_quốc
Tài liệu tập huấn Trang TTĐT 21/12/2016
Ngày tạo 08/06/2018
Dung lượng 40.5KB
Tải về Tài_liệu_tập_huấn_Trang_TTĐT_21-12-2016
Mẫu nhận xét của chi ủy chi bộ nơi đảng viên cư trú
Ngày tạo 31/10/2017
Dung lượng 40.5KB
Tải về Mau_nhan_xet_dang_vien_noi_cu_tru_moi.doc
Biểu mẫu báo cáo xây dựng dự toán 2014
Ngày tạo 14/09/2013
Dung lượng 73.00 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_xay_dung_du_toan_2014.xls
Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016
Ngày tạo 04/08/2015
Dung lượng 42.00 KB
Tải về Bieu_ma_huong_dan_xay_dung_du_toan_ngan_sach_nam_2016.xls
Các loại biểu mẫu báo cáo
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng 442.00 KB
Tải về Cac_loai_bieu_mau_bao_cao.doc
Biểu mẫu báo cáo theo công văn số 18521/BTC-KBNN
Ngày tạo 26/12/2014
Dung lượng 165.39 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_theo_cong_van_so_18521_BTC_KBNN.rar
Biểu mẫu báo cáo thống kê theo thông tư 15/TT-BTC
Ngày tạo 12/09/2013
Dung lượng 553.77 KB
Tải về Bieu_mau_bao_cao_thong_ke_theo_thong_tu_15_TT_BTC.zip
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành windows XP sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ.
Tài liệu tập huấn tin học và mã số quan hệ ngân sách của các đơn vị ngày 26/12/2014
Ngày tạo 06/01/2015
Dung lượng 1.66 MB
Tải về Tai_lieu_tap_huan_tin_hoc_va_ma_so_quan_he_ngan_sach_cua_cac_don_vi_ngay_26_12_2014.rar
Tài liệu tin học ứng dụng phần 2
Ngày tạo 23/06/2014
Dung lượng 1.27 MB
Tải về Tai_lieu_tin_hoc_ung_dung_phan_2.rar
Tài liệu tin hoc văn phòng
Ngày tạo 06/06/2014
Dung lượng 344.76 KB
Tải về Tai_lieu_tin_hoc_van_phong.rar