Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai dự toán

Nội dung tìm kiếm
 
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Số quyết định 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Tải về quyết định
Công khai tài liệu dự toán 2018 trình HĐND tỉnh phê duyệt
Số quyết định Chờ phê duyệt
Ngày ban hành 08/12/2017
Tải về quyết định
V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Số quyết định 292/UBND-KTTH
Ngày ban hành 08/02/2017
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Số quyết định 41/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Tải về quyết định
Quyết định giao chỉ tiêu và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
Số quyết định 09/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2015
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Số quyết định 27/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2015
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Số quyết định 66/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2014
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Số quyết định 75/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2013
Tải về quyết định