Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai dự toán

Nội dung tìm kiếm
 
V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Số quyết định 292/UBND-KTTH
Ngày ban hành 08/02/2017
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Số quyết định 41/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Tải về quyết định
Quyết định giao chỉ tiêu và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
Số quyết định 09/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2015
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Số quyết định 27/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2015
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Số quyết định 66/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2014
Tải về quyết định
Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Số quyết định 75/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2013
Tải về quyết định