Tình hình thực hiện NSĐP trong năm

Nội dung tìm kiếm
 
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng và giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Số quyết định 227/BC-STC
Ngày ban hành 15/10/2018
Tải về quyết định
Nghị quyết thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
Số quyết định 118/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2018
Tải về quyết định
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018
Số quyết định 82/BC-STC
Ngày ban hành 17/04/2018
Tải về quyết định