Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Công khai quyết toán

Nội dung tìm kiếm
 
Phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Số quyết định 141/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2018
Tải về quyết định
Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh
Số quyết định 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Tải về quyết định
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2016
Số quyết định 63/BC-STC
Ngày ban hành 28/03/2018
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016
Số quyết định 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015
Số quyết định 12/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Số quyết định 40/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013
Số quyết định 26/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2015
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012
Số quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2014
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011
Số quyết định 76/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2013
Tải về quyết định