.

30/11/2018 09:39 Số lượt xem: 312

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TÀI CHÍNH

(Áp dụng theo quyết định số 2121/QĐ-UBND, Ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hoàn trả hoăc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoăc tiền nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Quản lý giá

 

2

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

Quản lý giá

 

3

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Quản lý giá

 Phụ lục số 2a, Thông tư số 56/2014/TT-BTC

4

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Quản lý giá

Phụ lục số 01, Thông tư số 56/2014/TT-BTC

5

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Quản lý giá

Biểu mẫu Thông tư số 116/2016/TT-BTC

6

Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tài chính ngân sách

 

7

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tin học - Thống kê

Biểu mẫu Thông tư số 185/2015/TT-BTC

8

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

 

9

Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Tài chính doanh nghiệp

 

10

Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

Tài chính doanh nghiệp

 

11

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

 

12

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

Tài chính doanh nghiệp

 

13

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản nhận chuyển giao

Quản lý công sản

 

14

Mua  hóa đơn lẻ

Quản lý công sản

 

15

Mua quyển hóa đơn 

Quản lý công sản

 

16

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

Quản lý công sản

 

17

Quyết đỉnh xử lý tài sản phục vụ hoat đông của dự án khi dự án kết thúc.

Quản lý công sản

 

18

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vỉ sự nghiệp công lâp vào mục đích liên doanh, liên kết.

Quản lý công sản

Mẫu số 02, Nghị Định 151/2017/NĐ-CP

19

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tai đơn vỉ sự nghiệp công lâp vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Quản lý công sản

 

20

Quyết định xử lý tài sản tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Quản lý công sản

 

21

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Quản lý công sản

 

22

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Quản lý công sản

 

23

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ đối với bán đấu giá tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quản lý công sản

 

24

Quyết định bán tài sản công đối với bán tài sản công

Quản lý công sản

 

25

Quyết định điều chuyển tài sản công

Quản lý công sản

 

26

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quản lý công sản

 

27

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Quản lý công sản

 

28

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Quản lý công sản

 

29

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Quản lý công sản

 

30

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Quản lý công sản

 

31

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Quản lý công sản

 

32

Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

 

33

Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

 

34

Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

 

35

Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

 

36

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quản lý công sản

 

37

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

Quản lý công sản

 

38

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Quản lý công sản

 

39

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

Quản lý công sản