.

30/11/2018 09:39 Số lượt xem: 116

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TÀI CHÍNH

 

1. Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

1.1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH (áp dụng theo quyết định số 1517/QĐ-UBND). 

              - Lĩnh vực: Quản lý giá (08 thủ tục, trong đó: 07 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

              - Lĩnh vực: Tài chính ngân sách (08 thủ tục).

              - Lĩnh vực: Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách (01 thủ tục).

              - Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp (17 Thủ tục).

              - Lĩnh vực: Quản lý công sản (28 Thủ tục, trong đó: 25 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở) 

 

2. Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. 

2.1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH. 

              - Lĩnh vực: Quản lý giá ( 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

              - Lĩnh vực: Tài chính ngân sách (03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

              - Lĩnh vực: Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách (01 thủ tục).

              - Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp (7 Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

              - Lĩnh vực: Quản lý công sản ( 25 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở)