Dự toán NSĐP trình HĐND

Nội dung tìm kiếm
 
Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán NS năm 2017 xây dựng dự toán NSĐP, phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 và kế hoạch TCNS 3 năm 2018-2020
Số quyết định 384/TTr-UBND
Ngày ban hành 24/11/2017
Tải về quyết định