.

30/11/2018 09:53 Số lượt xem: 170

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 

                DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

                              (Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-STC, ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Tài chính)

 

STT

TÊN LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1

Quy trình hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

2

Quy trình đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

3

Quy trình xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

4

Quy trình quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh trường hợp Sở Tài chính thẩm định và trình tỉnh

5

Quy trình lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

6

Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

7

Quy trình thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

8

Quy trình quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

9

Quy trình cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

10

Quy trình cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

11

Quy trình tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

12

Quy trình thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

13

Quy trình  báo cáo định kỳ

14

Quy trình thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

15

Quy trình cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16

Quy trình điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

17

Quy trình mua hóa đơn lẻ

18

Quy trình mua quyển hóa đơn

19

Quy trình quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

20

Quy trình quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

21

Quy trình cho ý kiến về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

22

Quy trình cho ý kiến  đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

23

Quy trình quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

24

Quy trình quyết định tiêu huỷ tài sản công

25

Quy trình quyết định thanh lý tài sản công

26

Quy trình quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

27

Quy trình quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

28

Quy trình quyết định bán tài sản công

29

Quy trình quyết định điều chuyển sản công

30

Quy trình quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

31

Quy trình quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

32

Quy trình quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

33

Quy trình quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

34

Quy trình quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

35

Quy trình quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

36

Quy trình cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

37

Quy trình chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

38

Quy trình thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

39

Quy trình xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

40

Quy trình chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

41

Quy trình thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu