.

30/11/2018 09:53 Số lượt xem: 129

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 

                1. Quyết định công bố Hệ thống quản lí chất lượng phù hợpTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2008

                2. DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

                              (Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-STC, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính)

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

1

 Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng

CSCL-MTCL

2

 Sổ tay chất lượng

STCL

3

 Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-STC-01

4

 Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-STC-02

5

 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT-STC-03

6

 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa các sai lỗi

QT-STC-04

7

 Quy trình quản lí công tác văn thư

QT-VP-01

8

 Quy trình đánh giá công chức, viên chức

QT-VP-02

9

 Quy trình lập quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước

QT-QLNS-01

10

 Quy trình chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau

QT-QLNS-02

11

 Quy trình thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

QT-QLNS-03

12

 Quy trình xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao.

QT-HCSN-01

13

 Quy trình Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

QT-HCSN-02

14

 

 Quy trình Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, cho thuê

QT-HCSN-03

15

 Quy trình Quyết định tiêu hủy tài sản công

QT-HCSN-04

16

 Quy trình Quyết định thanh lí tài sản công

QT-HCSN-05

17

 Quy trình Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26.12.2017 của Chính phủ.

QT-HCSN-06

18

 Quy trình Quyết định bán tài sản công

QT-HCSN-07

19

 Quy trình Quyết định điều chuyển tài sản công

QT-HCSN-08

20

 Quy trình Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

QT-HCSN-09

21

 Quy trình Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước

QT-HCSN-10

22

 Quy trình Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

QT-HCSN-11

23

 Quy trình Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.

QT-HCSN-12

24

 Quy trình thẩm định và quyết toán thu – chi ngân sách đối với các đơn vị HCSN tỉnh quan lí

QT-HCSN-13

25

 Quy trình thẩm định thẩm định đề án về thu phí, lệ phí  

QT-HCSN-14

26

 Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành các dự án có giá trị quyết toán từ 15 tỉ đồng trở lên

QT-TCĐT-01

27

 Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành các dự án có giá trị quyết toán dưới 15 tỉ đồng

QT-TCĐT-02

28

 Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập                                      

QT-TCDN-01

29

 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

QT-TCDN-02

30

 Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền Sở Tài chính

QT-TTr-01

31

 Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

QT-TTr-02

32

 Quy trình xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.

QT-QLG-01

33

 Quy trình xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

QT-QLG-02

34

 Quy trình xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

QT-QLG-03

35

 Quy trình quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

QT-QLG-04

36

 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

QT-THTK-01