Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6124

Đã truy cập : 43676880

Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019

19/04/2019 08:16 Số lượt xem: 1031

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QĐ (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

TẢI VỀ

I

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

 

46/BC-STC

19/4/2019

Báo cáo số 46/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

19/4/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

19/4/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

19/4/2019

File Excell số liệu

II

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

 

78/BC-STC

18/6/2019

Báo cáo số 78/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

18/6/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

18/6/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

18/6/2019

File Excell số liệu

III

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

 

166/BC-STC

08/10/2019

Báo cáo số 166/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

08/10/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

08/10/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

08/10/2019

File Excell số liệu

IV Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, Xây dựng dự toán NSĐP, phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2020; Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2020-2022   467/TTr-UBND 26/11/2019 Tờ trình số 467/TTr-UBND
1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

Biểu mẫu số 59   26/11/2019 File Excell số liệu
2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

Biểu mẫu số 60   26/11/2019 File Excell số liệu
3

Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2019

Biểu mẫu số 61   26/11/2019 File Excell số liệu