Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

02/08/2018 11:52 Số lượt xem: 5616

Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ  khối các cơ quan Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ Sở gồm 63 đồng chí (tính đến thời điểm 31/05/2018). Được tổ chức thành 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, gồm có:

- Chi bộ các phòng, ban thuộc Sở: 08 Chi bộ (Văn phòng, Thanh tra, Quản lý giá & công sản, Quản lý ngân sách, Tài chính hành chính sự  nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính Đầu tư, Tin học - Thống kê)
- Chi bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Sở: 01 Chi bộ (Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công).

I- Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở.

1- Chức năng:

- Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là hạt nhân chính trị của Đảng, có chức năng lãnh đạo Đảng bộ Sở thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính giao cho Sở.

- Tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Xây dựng Đảng bộ Sở, các chi bộ thuộc Sở và cơ quan vững mạnh toàn diện.

2- Nhiệm vụ:
Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

    - Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở

    - Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng
    - Lãnh đạo công tác tổ chức, công tác cán bộ
    - Lãnh đạo các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Sở và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Sở.
    - Lãnh đạo công tác xây dựng và tổ chức Đảng

II - Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1-  Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ năm 2015- 2020:

             Đồng chí: Ngô Tân Phượng  - Giám đốc Sở
             Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn  - Phó Giám đốc Sở
             Đồng chí: Mầu Thị Thanh Thủy -  Phó Giám đốc Sở
             Đồng chí: Nguyễn Đình Huấn - Phó giám đốc Sở
             Đồng chí: Ngô Văn Thoảng  - Trưởng phòng TCHCSN
             Đồng chí: Đỗ Thành Huy - Trưởng phòng Tin học – Thống kê.
             Đồng chí: Nguyễn Như Hùng - Trưởng phòng Quản lý ngân sách.
             Đồng chí: Đỗ Thị Thu Trang - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư.
             Đồng chí: Ngô Thị Thanh Hương - Chánh văn phòng Sở.
             Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng quản lý Giá và công sản.
             Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Đoàn thanh niên Sở.


2- Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:
 
             Đồng chí: Ngô Tân Phượng  - Giám đốc Sở
             Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở
             Đồng chí: Ngô Văn Thoảng -  Trưởng phòng TCHCSN


3 -Các chức vụ trong Đảng ủy Sở:

     Bí thư Đảng ủy Sở:

                

            Đồng chí: Ngô Tân Phượng  - Giám đốc Sở

     Phó bí thư Đảng ủy Sở:

              Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn – Phó giám đốc Sở

     Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở: 

              Đồng chí: Ngô Văn Thoảng –  Trưởng phòng TCHCSN.

     Các ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:

              Đồng chí: Hoàng Văn Hùng   - Phó Chánh Thanh tra Sở.
              Đồng chí: Nguyễn Đắc Thảo  - Phó Chánh Văn phòng Sở.
 
Phát huy truyền thống Đảng bộ Sở “Trong sạch vững mạnh”, dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở - Sở Tài chính Bắc Ninh  luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài chính giao cho. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4007

Đã truy cập : 43174278