Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5517

Đã truy cập : 43676967

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

15/10/2019 08:55 Số lượt xem: 182

Nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019. Ngày 10.10.2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3637/UBND-KTTH yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán những tháng cuối năm 2019, trong đó lưu ý các nội dung sau:

I. Về thu NSNN trên địa bàn:

          1. Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp theo Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 Bộ Tài chính; tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp giữa ngành Thuế và Công an trong công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết thu nợ để bù đắp một phần số thu giảm so với dự toán đầu năm như số thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh; thuế bảo vệ môi trường; thuế thu nhập cá nhân.

          2. Các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức đấu giá các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt giá, chuyển thông tin đến cơ quan có liên quan để thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thuế GTGT từ hoạt động đầu tư XDCB, phí và lệ phí.

          II. Về chi ngân sách địa phương:

          1. Các đơn vị Sở, ban, ngành, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ....

          2. Các đơn vị chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân nguồn vốn đầu tư công và rà soát, đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn sang dự án có thể giải ngân ngay để đẩy nhanh tiến độ theo công văn số 3041/UBND-KTTH ngày 26.8.2019 của UBND tỉnh.

          3. Các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp tỉnh:

          Chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc rà soát nguồn và nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương hoàn thiện thủ tục gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ đối với kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ thuộc ngành mình quản lý đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh đầu năm nhưng chưa phân bổ chi tiết đến đơn vị sử dụng ngân sách.

          Phối hợp với cơ quan tài chính xem xét điều chỉnh hoặc trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán trước ngày 10/11/2019 đối với các nhiệm vụ chi không giải ngân hết kinh phí năm 2019, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh.

          4. UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên cập nhật tiến độ thu, chi ngân sách để điều hành ngân sách theo dự toán NSNN được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

          5. Cơ quan Tài chính các cấp lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019 báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp sử dụng theo quy định. Hết năm ngân sách UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc chi chuyển nguồn theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC; số dự toán đã giao cho các đơn vị còn lại chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy dự toán.

(Kèm theo Công văn số 3637/UBND -KTTH)

Văn phòng Sở