Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5318

Đã truy cập : 43676763

Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

30/12/2019 08:51 Số lượt xem: 3443

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/20120 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/20120 đến ngày 31/12/2024, gồm:

   1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác và đất rừng sản xuất.

   2. Bảng giá đất ở tại đô thị.

   3. Bảng giá đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị.

   4. Bảng giá đất ở tại nông thôn.

  5. Bảng giá đất khu đô thị, khu nhà ở (ngoài đô thị).

  6. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

   7. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

   8. Bảng giá đất thương mại dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.  (Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở