Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết 21 tháng 12 năm 2016

26/12/2016 08:06 Số lượt xem: 786

Báo cáo thống kê bao gồm 10 biểu:

SỐ VÀ TÊN BIỂU

Ghi chú

 Biểu số 1: Bảng cân đối thu, chi các cấp ngân sách 

Sheet B1

 Biểu số 2: Báo cáo tổng thu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sheet B2

 Biểu số 3: Báo cáo tổng chi trên địa bàn tỉnh Bắc ninh

Sheet B3

 Biểu số 4: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh

Sheet B4

 Biểu số 5: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện

Sheet B5

 Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp xã

Sheet B6

 Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp tỉnh

Sheet B7

 Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp huyện

Sheet B8

 Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp xã

Sheet B9

 Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ

Sheet B10

 

Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện ngân sách đến hết 21  tháng 12 >> Tải về tại đây

Phòng THTK

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2610

Đã truy cập : 43132468