Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2018 (Kỳ 1 năm 2018)

07/02/2018 09:16 Số lượt xem: 1175

Báo cáo thống kê bao gồm 11 biểu:

SỐ VÀ TÊN BIỂU

Ghi chú

 Biểu số 1: Bảng cân đối thu, chi các cấp ngân sách 

Sheet B1

 Biểu số 2: Tổng hợp thu, chi các cấp ngân sách

Sheet B2

 Biểu số 3: Báo cáo tổng thu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sheet B3

 Biểu số 4: Tổng hợp các cơ quan thu trên địa bàn

Sheet B4

 Biểu số 5: Báo cáo tổng chi trên địa bàn tỉnh Bắc ninh

Sheet B5

 Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh

Sheet B6

 Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện

Sheet B7

 Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp tỉnh

Sheet B8

 Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp huyện

Sheet B9

Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư xdcb cấp xã

Sheet B10

Biểu số 11: Tình hình thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ Sheet B11

 

* Ghi chú: Số ứng chỉ lấy phần tạm ứng trong tabmis (Bỏ phần chi ứng trước)

Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2018  >> Tải về tại đây

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2566

Đã truy cập : 43097321