Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5177

Đã truy cập : 43676851

Chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước

15/10/2019 08:45 Số lượt xem: 323

Để thực hiện nghiêm túc, triệt để các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời khắc phục những sai sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách được phát hiện qua quá trình thanh tra, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt quyết toán. 

Ngày 14.10.2019, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1048/STC-QLNS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Về quản lý, hạch toán các khoản thu: Các đơn vị dừng các khoản thu khi chưa có quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện thu, nộp các khoản thu theo quy định vào NSNN, rà soát việc hạch toán kế toán theo đúng mục lục NSNN để điều tiết về các cấp ngân sách đúng quy định.

2. Việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước: Các đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện việc giao dự toán đến các đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31/12 năm trước, giao dự toán bổ sung cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có quyết định bổ sung kinh phí theo quy định; triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm nhất là các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ giải ngân; đối với các đề án, nhiệm vụ được bố trí nguồn ở mục chi nhiệm vụ chung của ngân sách, đề nghị các ngành chủ trì chủ động báo cáo, trình phê duyệt kế hoạch để phân bổ kinh phí đến đơn vị sử dụng ngân sách và sớm triển khai thực hiện.

3. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí: Các đơn vị quản lý, theo dõi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương, UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn bổ sung mục tiêu đúng quy định về thẩm quyền và nội dung chi, chủ động hoàn trả kịp thời các khoản bổ sung mục tiêu không còn nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp trên.

4. Chấn chỉnh về chứng từ chi ngân sách: Các đơn vị tăng cường kiểm soát chứng từ chi, chứng từ thanh toán đầy đủ theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, đảm bảo hợp lệ, hợp lý.

5. Chấn chỉnh trong công tác đấu thầu: Thực hiện nghiêm túc quy định về đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định; lưu ý ghi đầy đủ các thông tin, chữ ký trong hồ sơ pháp lý; thực hiện báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cập nhật thông tin kết quả cung ứng hàng hóa dịch vụ hàng năm lên cổng Thông tin của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định.

6. Thực hiện đúng quy định về khấu hao tài sản; xác định đầy đủ và nộp NSNN kịp thời chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định.

7. Việc giao dự toán chi ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp: Hàng năm, các đơn vị dự toán cấp 1 xác định tiêu chí, tỷ lệ giảm trừ khi giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản),...

8. Tăng cường công các quản lý, theo dõi số lượng, giá trị vật tư đầu kỳ, sử dụng trong kỳ, tồn kho cuối kỳ theo quy định.

9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo cập nhật chi tiết, cụ thể các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

10. Chấn chỉnh công tác xử lý ngân sách cuối năm

Các đơn vị sử dụng NSNN chủ động rà soát nguồn và nhiệm vụ chi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; đối với kinh phí không có khả năng giải ngân cần báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự toán hoặc nộp trả kinh phí trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành, theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật NSNN.

Đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách các cấp, cơ quan Tài chính có trách nhiệm lập phương án sử dụng báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp quyết định, không để kết dư hoặc chuyển nguồn không đúng trình tự theo quy định của Luật NSNN.

 (Kèm theo Công văn số 1048/STC-QLNS)

Văn phòng Sở