Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước.

14/02/2019 13:52 Số lượt xem: 205

Ngày 23/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 Mục tiêu phấn đấu đến tháng 06/2019: 100% cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cục, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc. Các cơ quan Nhà nước tiến hành tổ chức đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ trong quý II năm 2019./.

(Kèm theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ).

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2712

Đã truy cập : 43132534