Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6857

Đã truy cập : 45200013

Cơ cấu tổ chức

09/07/2019 14:59 Số lượt xem: 6274

I. Lãnh đạo Sở:

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Kim Thoại

                        Điện thoại : 02223. 826243

                       Email: nkthoai.stc@bacninh.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Phạm Quốc Tuấn

                        Điện thoại : 02223. 874232

                                   Email: pqtuan.stc@bacninh.gov.vn

3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Đình Huấn

                        Điện thoại : 02223. 894099

                                    Email: ndhuan.stc@bacninh.gov.vn

4. Phó giám đốc Sở : Đỗ Thị Thu Trang 

                       Điện thoại : 02223. 824198

                                   Email: dtttrang.stc@bacninh.gov.vn

(Nội dung chi tiết phân công lãnh đạo Sở phụ trách)

 

II. Phòng trực thuộc Sở (Chi tiết xem tại đây)

1. Văn phòng Sở

                   Điện thoại: 02223.822396

                   Email: vp.stc@bacninh.gov.vn

          Chánh Văn phòng: Ngô Thị Thanh Hương

                   Điện thoại: 02223.822396

                   Điện thoại DĐ: 0989.291126

                   Email: nthuong.stc@bacninh.gov.vn

2. Phòng Quản lý Ngân sách

      Điện thoại: 02223.822395

                    Email: pqlns.stc@bacninh.gov.vn

       Trưởng phòng: Nguyễn Như Hùng

                   Điện thoại: 02223.822395

                    Điện thoại DĐ: 0945.086999

                   Email: nnhung.stc@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính đầu tư

       Điện thoại: 02223. 826059

                     Email: pdt.stc@bacninh.gov.vn

     Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Trung

                   Điện thoại: 02223.826059

                   Điện thoại DĐ: 0913.234305

                   Email: nntrung.stc@bacninh.gov.vn

4. Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

       Điện thoại: 02223. 822921

                     Email: ptchcsn.stc@bacninh.gov.vn

      Trưởng phòng: Ngô Văn Thoảng

                   Điện thoại: 02223.822921

                   Điện thoại DĐ: 0913.069606

                   Email: nvthoang.stc@bacninh.gov.vn

5. Phòng Tài chính doanh nghiệp

       Điện thoại: 02223. 823349

                     Email: ptcdn.stc@bacninh.gov.vn

       Trưởng phòng: Đỗ Văn Tiến

                   Điện thoại: 02223.823349

                   Điện thoại DĐ:  0983.228078

                   Email: dvtien.stc@bacninh.gov.vn

6. Phòng Quản lý Giá và Công sản

       Điện thoại: 02223. 822397

                     Email: pqlg.stc@bacninh.gov.vn

     Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

                   Điện thoại: 02223.822397

                   Điện thoại DĐ: 0912.631133  

                   Email: nthue.stc@bacninh.gov.vn              

7. Thanh tra Sở

       Điện thoại: 02223. 825251

                     Email: tt.stc@bacninh.gov.vn

       Chánh Thanh tra :  Hoàng Công Nam

                   Điện thoại: 02223.8252511

                   Điện thoại DĐ:  0904.135556 

                   Email:  hcnam.stc@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tin học - Thống kê

       Điện thoại: 02223. 823978

                     Email: pthtk.stc@bacninh.gov.vn

    Trưởng phòng: Đỗ Thành Huy

                   Điện thoại: 02223.823978

                   Điện thoại DĐ: 0913.086467 

                   Email: dthuy.stc@bacninh.gov.vn

III. Đơn vị sự nghiệp (Chi tiết xem tại tây)

              Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính và tài sản công

               Điện Thoại: 02223.870.890

               Email: ttqltsbds.stc@bacninh.gov.vn

             Giám đốc Trung tâm: Trương Quang Chiến

                        Điện thoại: 02223.870890

                        Điện thoại DĐ: 0987.612888

                        Email: tqchien.stc@bacninh.gov.vn