Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4812

Đã truy cập : 43676843

Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2019

30/11/2018 10:32 Số lượt xem: 720

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2019

 

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

CÔNG BỐ

TẢI VỀ

A

Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán NS năm 2018, xây dựng dự toán NS địa phương, phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2019 và kế hoạch TCNS nhà nước 3 năm 2019-2021

 

464/TTr-UBND

30/11/2018

Tờ trình số 464/TTr-UBND

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

Biểu mẫu số 33

 

30/11/2018

File Excell số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

Biểu mẫu số 34

 

30/11/2018

File Excell số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

Biểu mẫu số 35

 

30/11/2018

File Excell số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi  năm 2019

Biểu mẫu số 36

 

30/11/2018

File Excell số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019

Biểu mẫu số 37

 

30/11/2018

File Excell số liệu

6

Dự toán chi NS cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

Biểu mẫu số 38

 

30/11/2018

File Excell số liệu

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

Biểu mẫu số 39

 

30/11/2018

File Excell số liệu

8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

Biểu mẫu số 40

 

30/11/2018

File Excell số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương  năm 2019

Biểu mẫu số 41

 

30/11/2018

File Excell số liệu

10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện  năm 2019

Biểu mẫu số 42

 

30/11/2018

File Excell số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện  năm 2019

Biểu mẫu số 43

 

30/11/2018

File Excell số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện  năm 2019

Biểu mẫu số 44

 

30/11/2018

File Excell số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước  năm 2019

Biểu mẫu số 45

 

30/11/2018

File Excell số liệu

 

 

Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân năm 2018