Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6864

Đã truy cập : 45200022

Dự toán NSĐP

02/01/2020 14:13 Số lượt xem: 3586

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ DUYỆT

STT

TÊN BÁO CÁO

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

 CÔNG BỐ

TẢI VỀ

1

 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 của Tỉnh Bắc Ninh   02/QĐ-UBND 02/01/2020 Quyết định số 02/QĐ-UBND

1.1

 Biểu mẫu công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020 của Tỉnh Bắc Ninh Biễu mẫu 46 đến 58   02/01/2020 File Excell số liệu

2

Nghị quyết kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020   227/NQ-HĐND 05/12/2019 Nghị quyết số 227/NQ-HĐND

3

 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

 

08/QĐ-UBND

08/01/2019

 Quyết định số 08/QĐ-UBND

4  Dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh   142/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND
5  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh   09/QĐ-UBND 06/01/2018 Quyết định số09/QĐ-UBND
6  Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2017.   292/UBND-KTTH 08/02/2017 Công văn số 292/UBND-KTTH
7  Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017   23/NQ-HĐND18 08/12/2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND18
8   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Bắc Ninh   41/QĐ-UBND 20/01/2016 Quyết định số 41/QĐ-UBND
9  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bắc Ninh   27/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 27/QĐ-UBND
10  Quyết định giao chỉ tiêu vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015   09/QĐ-UBND 14/01/2015 Quyết định số 09/QĐ-UBND