Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5408

Đã truy cập : 43676929

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

27/11/2019 08:49 Số lượt xem: 485

Ngày 22.11.2019, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1220/KH-STC về việc cải cách hành chính năm 2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh;

Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính đã ban hành; tiếp tục rà soát các thủ tục không còn phù hợp đồng thời hoàn thiện thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cácthủ tục hành chính. Thực hiện nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Sở; tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, nâng cao việc giải quyết các thủ tục qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức

 Kế hoạch đề ra nội dung, các phòng, đơn vị thực hiện; thời gian hoàn thành công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở theo quy định.

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động; Giao cho Văn phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, công tác CCHC của Sở và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Văn phòng Sở