Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4889

Đã truy cập : 43676823

Kết quả công tác cải cách hành chính 11 tháng năm 2019 của Sở Tài chính.

02/12/2019 14:58 Số lượt xem: 155

Trong 11 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Theo đó, 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được nghiên cứu nội dung về công tác cải cách hành chính như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08.11.2011 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13.6.2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Kế hoạch rà soát, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm của UBND tỉnh; Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 13.6.2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lí phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 19.2.2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31.10.2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019....

 Sở Tài chính xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó gồm 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 05 Quyết định của UBND tỉnh) thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở; Ngoài ra Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các ngành thực hiện chính sách quản lí tài chính trên địa bàn, qua đó góp phần giúp các đơn vị thực hiện và sử dụng kinh phí theo quy định. Thực hiện rà soát có 12 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, trong đó: Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ:02 văn bản; Văn bản QPPL còn hiệu lực: 09 văn bản; Văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 01 văn bản.

Thực hiện quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Sở tiến hành rà soát trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới đồng thời công bố Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ theo quy định; trình UBND tỉnh cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (trong đó thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện đối với 21 thủ tục, với tỷ lệ cắt giảm trung bình đạt 36,25%).

Công chức Sở Tài chính thực hiện giải quyết tthc tại TT Hành chính công tỉnh

Hiện nay, Sở Tài chính có tổng số 41 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong đó: có 04 thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả (4 tại chỗ) và có 01 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tính đến ngày 15.11.2019, Sở tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh là 1.144 thủ tục hành chính (trong đó có 994 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 150 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh); Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 1.143 hồ sơ (01 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn); 100% các hồ sơ đều được giải quyết, trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn.

Về ứng dụng thư điện tử: 100% công chức, viên chức có sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh theo địa chỉ http://mail.bacninh.gov.vn để trao đổi thông tin phục vụ công việc chuyên môn và công việc hành chính ở các phòng, đơn vị. 100% văn bản đến và đi được công chức, viên chức thực hiện thông qua hệ thống quản lí văn bản và điều hành theo địa chỉ: http://qlvb.stc.bacninh.gov.vn. Trong năm, Sở đã triển chữ kí số trong trao đổi văn bản điện tử.

Về công tác ISO: Thực hiện duy trì và chuyển đổi hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo quy định, qua đó giúp  mỗi cá nhân nâng cao hiệu quả công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính sử dụng và quản lí công chức, viên chức và người lao động theo đúng thẩm quyền được phân cấp; đảm bảo chuyển ngạch, nâng ngạch công chức theo đúng quy định; thực hiện công tác bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với công chức; thực hiện giải quyết thủ tục nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và quản lí hồ sơ công chức theo đúng quy định

Với những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Văn phòng Sở