Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Kết quả công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Tài chính năm 2019

10/01/2019 17:33 Số lượt xem: 216

Chiều 09/01/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo và Trưởng các phòng nghiệp vụ của các cơ quan: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Dự trữ khu vực Hà Bắc, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh. 

Đ/c Đinh Tiến Dũng, UV TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, báo cáo kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính-Ngân sách Nhà nước năm 2018

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thay mặt ngành Tài chính, đã báo cáo kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong năm 2018 của toàn ngành. Cụ thể:

Về tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế khác để đạt mục tiêu chung, góp phần quan trọng vào việc cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội. Theo đó:

Về thu cân đối ngân sách nhà nước  (NSNN): đến ngày 31/12/2018, ước đạt khoảng 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí là 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP). Trong đó, thu ngân sách Trung ương ước đạt 104,3% so dự toán, thu ngân sách địa phương về tổng thể đạt 112,5% so dự toán.

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, UV BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Bắc Ninh, chủ trì Hội nghị.

Về chi ngân sách: Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu là 25-26%); chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%); Ước tính đến 31/12/2018, giải ngân vốn đầu tư XDCB mới đạt 67,6% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 70,7% dự toán), trong đó vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính, tại điểm cầu Bắc Ninh.

Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6%GDP thực hiện (dự toán 3,7%GDP); nợ công dưới 61%GDP. Công tác quản lý nợ công có tiến bộ, thời hạn khoản vay được kéo dài, lãi suất theo xu hướng hạ thấp, hạn chế tác động của các rủi ro.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng đã báo cáo về công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; chủ động hội nhập tài chính quốc tế...

Về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ trưởng quán triệt đối với toàn ngành:

Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về thu NSNN: Dự toán thu là 1.411,3 nghìn tỷ đồng; trong đó: (i) dự toán thu nội địa 1173,5 nghìn tỷ đồng; (ii) dự toán thu dầu thô 44,6 nghìn tỷ đồng; (iii) dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 189,2 nghìn tỷ đồng; (iv) thu viện trợ 4 nghìn tỷ đồng.

2. Về chi NSNN: Dự toán chi là 1.633,3 nghìn tỷ đồng; trong đó: (i) dự toán chi đầu tư phát triển 429,3 nghìn tỷ đồng; (ii) dự toán chi thường xuyên 999,46 nghìn tỷ đồng; (iii) dự toán chi trả nợ lãi 124,88 nghìn tỷ đồng; (iv) dự toán chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 43,35 nghìn tỷ đồng.

Tổng nhiệm vụ chi trả nợ gốc của NSNN năm 2019 gần 196,8 nghìn tỷ đồng, trong đó chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 181,97 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương là 14,82 nghìn tỷ đồng.

3. Bội chi NSNN: Dự toán bội chi mức 3,6%GDP, số tuyệt đối là 222 nghìn tỷ đồng; trong đó, bội chi ngân sách trung ương 209,5 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 12,5 nghìn tỷ đồng.

4. Về huy động vốn: Tổng nhiệm vụ huy động để bù đắp bội chi và chi trả nợ gốc là 425,25 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động bù đắp bội chi 224,1 nghìn tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 201,15 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên trong năm 2019, đồng chí Bộ trưởng đã đề ra 9 giải pháp. Đó là:

1. Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại NSNN đã đề ra; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm:

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, chống chuyển giá, cơ cấu lại nguồn thu, tăng cường vai trò chủ đạo của NSTW. Phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán và đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5%GDP. Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

- Điều hành chi NSNN theo dự toán, tăng cường thực hành tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (cả vốn trái phiếu Chính phủ và vốn nước ngoài). Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh mới nợ đọng XDCB.

Chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và nguồn lực tại chỗ để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh theo chế độ.

- Kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2019 dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, khoảng 61,3%GDP. Thực hiện huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển phù hợp với cân đối NSNN trong từng thời điểm; tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn dài, kết hợp với việc cơ cấu lại danh mục nợ công.

2. Tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đã đề ra.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá.

5. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới.

6. Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp.

7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

8. Chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

9. Tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao  kết quả mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2018 và khẳng định những kết quả đó đóng góp quan trọng vào thành công của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thủ tướng đề nghị, năm 2019, ngành Tài chính phải tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, các chính sách hay thay đổi, sửa đổi gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước đã đề ra; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm….

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, xin hứa phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính – NSNN được Đảng và nhà nước giao trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Tài chính tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Kết thúc Hội nghị, tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan trong khối tài chính tỉnh Bắc Ninh, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời, chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức của đất nước nói cung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh trong năm 2019./.

 

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3554

Đã truy cập : 43169725