Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Lịch sử phát triển của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (Từ năm 1997 đến nay)

06/06/2018 14:00 Số lượt xem: 2352
       Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh được tái lập từ ngày 01/01/1997 (tách khỏi tỉnh Hà Bắc cũ); đây là sự kiện quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và ngành Tài chính nói riêng, mở ra triển vọng lớn để Bắc Ninh phát triển toàn diện, bền vững, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Năm 1997 cũng là năm đầu tiên công tác quản lý ngân sách được thực hiện theo Luật. Sở Tài chính đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính giá cả trên địa bàn. Trong những năm qua Sở Tài chính luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính và sự phối hợp của các ngành, đơn vị liên quan luôn tạo điều kiện cho ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Cùng với thời gian, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thời điểm hiện nay (31.5.2018) Sở có 73 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng, trong đó nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn là tiến sĩ, thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp, cử nhân....Cơ cấu tổ chức của Sở hiện có 08 phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Hành chính sự nghiệp, Phòng Đầu tư, Phòng Tin học và thống kê, Phòng Quản lý giá, phòng tài chính doanh nghiệp; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công.

          Sở Tài chính Bắc Ninh phối hợp với các ngành tham mưu đắc lực cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh khai thác hiệu quả các nguồn thu, bố trí chi tiêu hợp lý, đầu tư ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng đầu tư cho sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững; xây dựng hạ tầng khung, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá... Những cố gắng của tập thể Sở Tài chính đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh.

           Với những nỗ lực phấn đấu liên tục, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và Tỉnh; tập thể Sở Tài chính Bắc Ninh đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân Tỉnh  và Bộ Tài chính tặng nhiều cờ, bằng khen và các danh hiệu thi đua khác. Trong đó, năm 2004 Sở Tài chính Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, năm 2009 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Năm 2014 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba.

            Đồng thời với việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Sở Tài chính nhiều năm liền đạt trong sạch- vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trưởng thành về mọi mặt; đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào xây dựng người cán bộ Tài chính “Trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu”, phong trào “Văn minh công sở”, phong trào “Người tốt, việc tốt” .....

            Nhìn lại chặng đường đã qua của ngành Tài chính Việt Nam nói chung và tài chính Bắc Ninh nói riêng cho chúng ta thấy sự đóng góp tận tâm, tận lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính Bắc Ninh từ lớp cán bộ đi trước đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hôm nay đã từng ngày, từng giờ trên mỗi lĩnh vực, cương vị công tác, mang hết sức mình để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nhà nước, Bộ Tài chính và Tỉnh giao.

           Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, nhiệm vụ của cơ quan tài chính trong những năm tới rất nặng nề. Phát huy truyền thống vẻ vang với  những thành tích và kinh nghiệm có được trong suốt những năm qua, Sở Tài chính sẽ tích cực, nỗ lực phấn đấu không ngừng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh.

 
ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH:

     
Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ  khối các cơ quan Tỉnh Bắc Ninh.
     Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ Sở gồm 63 đồng chí (tính đến thời điểm 31/05/2018). Được tổ chức thành 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, gồm có:
       - Chi bộ các phòng, ban thuộc Sở: 08 Chi bộ (Văn phòng, Thanh tra, Quản lý giá, Quản lý ngân sách, Tài chính hành chính sự  nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư, Tin học - Thống kê)
      - Chi bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Sở: 01 Chi bộ (Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công).

I- Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở.
1- Chức năng:

     - Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh là hạt nhân chính trị của Đảng, có chức năng lãnh đạo Đảng bộ Sở thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính giao cho Sở.

    - Tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Xây dựng Đảng bộ Sở, các chi bộ thuộc Sở và cơ quan vững mạnh toàn diện.

2- Nhiệm vụ:
      Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Ninh có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
          - Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở
          - Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng
          - Lãnh đạo công tác tổ chức, công tác cán bộ
        - Lãnh đạo các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Sở và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Sở.
          - Lãnh đạo công tác xây dựng và tổ chức Đảng.

II - Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1-  Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ năm 2015- 2020:

            
  
             Đồng chí: Ngô Tân Phượng  - Giám đốc Sở 
             Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn  - Phó Giám đốc Sở
             Đồng chí: Mầu Thị Thanh Thủy -  Phó Giám đốc phụ trách Sở
             Đồng chí: Nguyễn Đình Huấn - Phó giám đốc Sở
             Đồng chí: Ngô Văn Thoảng  - Trưởng phòng TCHCSN
             Đồng chí: Đỗ Thành Huy - Trưởng phòng Tin học – Thống kê.
             Đồng chí: Nguyễn Như Hùng - Trưởng phòng Quản lý ngân sách.
             Đồng chí: Đỗ Thị Thu Trang - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư.
             Đồng chí: Ngô Thị Thanh Hương - Chánh văn phòng Sở.
             Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng quản lý Giá  & công sản.
             Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc - phụ trách công tác thanh niên.


2- Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:
            
             Đồng chí: Ngô Tân Phượng –  Giám đốc Sở
             Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở
             Đồng chí: Ngô Văn Thoảng -  Trưởng phòng TCHCSN


3 -Các chức vụ trong Đảng ủy Sở:

     Bí thư Đảng ủy Sở:

 
              Đồng chí: Ngô Tân Phượng –  Giám đốc Sở
 
     Phó bí thư Đảng ủy Sở:
             
             Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn – Phó giám đốc Sở

     Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở: 
              
Đồng chí: Ngô Văn Thoảng –  Trưởng phòng TCHCSN.

     Các ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:
              
Đồng chí: Hoàng Văn Hùng   - Phó Chánh Thanh tra Sở.
              Đồng chí: Nguyễn Đắc Thảo  - Phó Chánh Văn phòng Sở.

         Phát huy truyền thống Đảng bộ Sở “Trong sạch vững mạnh”, dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở - Sở Tài chính Bắc Ninh  luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài chính giao cho. 


 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4116

Đã truy cập : 43169642