Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4428

Đã truy cập : 43712422

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng con dấu

14/11/2019 07:57 Số lượt xem: 106

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về con dấu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến con dấu. Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4026/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị. Đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng. Việc đóng dấu vào các loại văn bản giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng con dấu không để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng con dấu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến con dấu theo quy định của pháp luật./.

Văn phòng Sở