Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5883

Đã truy cập : 43676877

Phòng Tài chính Đầu tư

06/06/2018 10:40 Số lượt xem: 2968

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Điện thoại: 02223.826059

Email: pdt.stc@bacninh.gov.vn
 

1. Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính đầu tư.

Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh: chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Về quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách cấp tỉnh:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách ứng trước vốn đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư hàng năm.

- Thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xử lý theo quy định các nhiệm vụ phát sinh trong thực hiện kế hoạch vốn (gồm dự toán, thanh toán và quyết toán).

- Tổ chức thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm.

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc NSĐP của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

Phối hợp các phòng chuyên môn đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra về lĩnh vực đầu tư XDCB.

Tham gia về chủ trương đầu tư thẩm định dự án của các chương trình dự án:

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn với các dự án do HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

- Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư được hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh.

- Tham gia thẩm định dự án đầu tư, báo cáo KTKT theo đề nghị của các đơn vị có liên quan.

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước.

Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

Trực tiếp quản lý và tham mưu xử lý các vấn đề có liên quan đến tài sản của Ban quản lý dự án; cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Đỗ Thị Thu Trang

Trưởng Phòng

0913.259139

dtttrang.stc@bacninh.gov.vn

2

 Nguyễn Ngọc Trung

Phó Trưởng Phòng

0912.234305

nntrungstc@bacninh.gov.vn

3

 Nguyễn Đức Văn

Phó Trưởng Phòng

0912.311072

ndvan.stc@bacninh.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Hoàng

Chuyên viên

0983.364078

nthoang.stc@bacninh.gov.vn

5

 Ngô Xuân Dự

Chuyên viên

0983.342880

nxdu.stc@bacninh.gov.vn

6

 Nguyễn Hương Giang

Chuyên viên

0982.072811

nhgiang.stc@bacninh.gov.vn

7

 Trần Khánh Nhật

Chuyên viên

0942.016999

tknhat.stc@bacninh.gov.vn

8

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0947.391871

ntthang.stc@bacninh.gov.vn

9

 Nguyễn Thị Hồng Anh

Chuyên viên

0989.672907

nthanh1.stc@bacninh.gov.vn