Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5950

Đã truy cập : 43676796

Phòng Quản lý Ngân sách

06/06/2018 15:34 Số lượt xem: 3715
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Điện thoại: 02223.822395

Email: pqlns.stc@bacninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính ngân sách.  Xây dựng kế hoạch dự toán NSĐP hàng năm, trung hạn và dài hạn; định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ NSNN hàng năm.

 Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi NSĐP; quản lý theo dõi các khoản huy động, đóng góp của nhân dân theo quy định pháp luật; dự thảo các quy định về quản lý nguồn thu ngân sách, các đề án, biện pháp tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về lập dự toán NSNN hàng năm:

- Xây dựng định mức, tiêu thức phân bổ dự toán chi thường xuyên; hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm; tổng hợp, lập dự toán thu chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, thẩm định dự toán ngân sách huyện, thành phố, thị xã.

- Chủ trì trình Giám đốc Sở thông báo số kiểm tra thu, chi NSNN hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị. Tổ chức làm việc với các huyện, thành phố, thị xã và phối hợp phòng Tài chính hành chính sự nghiệp làm việc với đơn vị khối tỉnh về dự toán Ngân sách hàng năm.

Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm:

- Chủ trì tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi NSĐP.

- Tổ chức điều hành NSĐP theo dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp với các phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán và chủ trì trình UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh, ứng trước kinh phí liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

- Kiểm tra việc lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, tình hình thu và sử dụng các quỹ tài chính.

Tổ chức tổng hợp lập quyết toán ngân sách:

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập quyết toán NSNN hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thẩm định quyết toán Ngân sách các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Theo dõi quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ.

- Chủ trì phối hợp các phòng tham gia xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, theo dõi quản lý hoạt động các tài khoản và các quỹ do giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất đã được UBND tỉnh xác định.

Theo dõi quản lý các nguồn vốn vay: Phát hành trái phiếu, vốn vay Kho bạc, nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của NSĐP theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công.

Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tổng hợp kết quả thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, giám sát và giải quyết các công việc liên quan đến công tác tài chính - ngân sách của các cơ quan thuộc Tỉnh uỷ, Công an, Quân sự và các đơn vị ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ; quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm cho các đối tượng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh do cơ quan BHXH quản lý theo quy định.

Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc báo cáo, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và Tỉnh ủy gồm: tình hình thực hiện chế độ kế toán chi HCSN; chính sách, chế độ chi HCSN; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí; kiểm tra, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý tài sản và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định (bao gồm cả tài sản khối xã).

Chủ trì, tổng hợp phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của nhà nước và của tỉnh; cấp phát và quản lý Quỹ phát triển đất.

Chủ trì phối hợp phòng chuyên môn và tham gia với Sở Kế hoạch & Đầu tư, các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phương án phân bổ tiền thu sử dụng đất các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và hướng dẫn tổ chức thực hiện ghi thu, ghi chi.

 Chủ trì tổng hợp, đánh giá và trực tiếp quản lý cấp phát kinh phí hỗ trợ  có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch Đầu tư, cơ quan liên quan bố trí và phân bổ các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Như Hùng

Trưởng Phòng

0945.086999

nnhung.stc@bacninh.gov.vn

2

Vũ Đình Thăng

Phó Trưởng Phòng

0988.427.377

vdthang.stc@bacninh.gov.vn

3

Thân Thị Thu

Phó Trưởng Phòng

0917.304467

ttthu.stc@bacninh.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

0912.530530

ntctu.stc@bacninh.gov.vn

5

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên

0126.3157.222

nthngoc.stc@bacninh.gov.vn

6

 Nguyễn Thị Hà Giang

Chuyên viên

0912.939565

nthgiang.stc@bacninh.gov.vn

7

 Hoàng Bích Phương

Chuyên viên

0982.111737

hbphuong.stc@bacninh.gov.vn