Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6017

Đã truy cập : 43676952

Phòng Quản lý giá và công sản

06/06/2018 10:38 Số lượt xem: 2437
PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Điện thoại: 02223.822397

Email: pqlg.stc@bacninh.gov.vn 

1. Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và đất đai, tài nguyên, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về Giá. Trình UBND tỉnh ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh.

Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh (trừ giá các sản phẩm nằm trong phương án trợ giá, trợ cước do phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện) để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hiệp thương giá theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp vào NSNN.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tham gia xác định tiền thuê đất của các tổ chức, đơn vị theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa vào giá trị tài sản được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Báo cáo sắp xếp nhà đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:
 
 

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng Phòng

0912.631133

nthue.stc@bacninh.gov.vn

2

Ngô Đức Tuấn

Phó Trưởng Phòng

0904.080090

ndtuan.stc@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chuyên viên

0983.990584

ntthuong1.stc@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

0912.650.595

ntphuong.stc@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Xuân Đào

Chuyên viên

0165.2137509

nctdao.stc@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Phượng

Cán sự

02143.701989

ntphuong.stc@bacninh.gov.vn

7

Trần Thị Minh Loan

Chuyên viên

 0947.486158

ttmloan.stc@bacninh.gov.vn

8

Đặng Minh Ngọc

Chuyên viên

0913.326139

dmngoc.stc@bacninh.gov.vn