Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5825

Đã truy cập : 43676851

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

06/06/2018 15:52 Số lượt xem: 3237

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Điện thoại: 02223.822921

Email: ptchcsn.stc@bacninh.gov.vn

1.Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính hành chính sự nghiệp.

Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, quản lý các loại phí, lệ phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 Về  lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước:

- Chủ trì thảo luận, thẩm định, thẩm tra, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách; chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

- Thẩm định, xét duyệt quyết toán và theo dõi quản lý các quỹ các đơn vị thuộc tỉnh (trừ các đơn vị do phòng Quản lý ngân sách và phòng Tài chính doanh nghiệp quản lý).

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương.

- Quyết định theo thẩm quyền của Giám đốc Sở hoặc trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ công khai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị  theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương; tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng.

- Trực tiếp quản lý tài sản của đơn vị khối tỉnh; tổng hợp, chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị được giao quản lý.

Phối hợp với phòng Tài chính doanh nghiệp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Doanh nghiệp.

Chủ trì tổng hợp, đánh giá, quản lý cấp phát kinh phí thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, kinh phí hỗ trợ dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện.

Chủ trì tổng hợp kinh phí các đề tài khoa học trên địa bàn, trực tiếp thẩm định dự toán các đề tài nhiệm vụ khoa học thuộc các đơn vị được giao quản lý.

Tham gia ý kiến đối với các phương án thu phí và lệ phí của các cơ quan đơn vị gửi đến.

 Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các cộng trình, HMCT hoàn thành.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ngô Văn Thoảng

Trưởng Phòng

0913.069606

nvthoang.stc@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng Phòng

0915.666557

nnanh.stc@bacninh.gov.vn

3

Lê Hồng Hạnh

Phó Trưởng Phòng

0915.179548

lhhanh.stc@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Trang

Phó Trưởng Phòng

0982.084483

nttrang.stc@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0916.130179

ntkoanh.stc@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thương Huyền

Chuyên viên

 

ntthuyen.stc@bacninh.gov.vn

7

Lê Huyền Trang

Chuyên viên

 

lhtrang.stc@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

nthue1.stc@bacninh.gov.vn