Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5659

Đã truy cập : 43676868

Phòng Tài chính doanh nghiệp

06/06/2018 10:42 Số lượt xem: 2783
PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Điện thoại: 02223.823349

Email: ptcdn.stc@bacninh.gov.vn

1. Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp.

Chủ trì, hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định.

Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh.

Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; công khai báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ra thông báo giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các Doanh nghiệp trên địa bàn.

Hàng năm thực hiện việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công ích, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch công ích; thực hiện quản lý cấp phát quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí; kinh phí hỗ trợ sửa chữa lớn các công trình thủy lợi thuộc Doanh nghiệp công ích; thẩm định phương án, cấp phát, quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ trì, theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, đối với các vấn đề liên quan về tài chính doanh nghiệp.

Xây dựng dự thảo các quy định về các chính sách và quản lý nguồn kinh phí khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp.

Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

Trực tiếp kiểm tra, giám sát, quản lý Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ bảo vệ Môi trường và Quỹ hỗ trợ HTX  theo quy định.

Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp địa phương quản lý thuộc tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc sắp xếp nhà, đất theo quy định.

 Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Đỗ Văn Tiến

Trưởng Phòng

0983.228078

dvtien.stc@bacninh.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng Phòng

0915.010566

nttha.stc@bacninh.gov.vn

3

 Nguyễn Văn Lộc

Chuyên viên

0978.011010

nvloc.stc@bacninh.gov.vn

4

 Đỗ Hoàng Anh

Chuyên viên

0169.6808822

dhanh.stc@bacninh.gov.vn