Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5964

Đã truy cập : 43676813

Phòng Tin học và Thống kê

06/06/2018 10:36 Số lượt xem: 2360
PHÒNG TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ

Điện thoại: 02223.823978

Email: pthtk.stc@bacninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở, ngành.

Thực hiện công tác thống kê Tài chính- Ngân sách theo quy định; là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu tài chính ngân sách hàng năm. Khai thác và cung cấp các thông tin, dữ liệu về quản lý tài chính - ngân sách trên mạng thông tin trong hệ thống tài chính từ Trung ương đến cơ sở và hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước.

Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống các đơn vị tài chính của tỉnh.

Quản trị hạ tầng mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, các chương trình ứng dụng và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông kết nối tới Trung tâm truyền thông của Tỉnh.Tổ chức quản lý vận hành mạng máy tính của Sở. Chủ trì và đôn đốc việc thực hiện quy chế đưa thông tin lên trang Web của Sở; duy trì vận hành trang Web theo quy định.

Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Sở về mua sắm, thay thế nâng cấp trang thiết bị về công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Sở.

Thực hiện việc cấp mã số cho các dự án đầu tư và đơn vị có quan hệ ngân sách.

Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.


2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:
 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 Đỗ Thành Huy

Trưởng Phòng

0913.086467

   dthuy.stc@bacninh.gov.vn

2

 Nguyễn Minhh Cao

Phó Trưởng phòng

0985.504825

  nmcao.stc@bacninh.gov.vn

3

 Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

0916.069057

  ntkchi.stc@bacninh.gov.vn

4

 Trịnh Thị Kiều Oanh

Chuyên Viên

0913.445.811

  ttkoanh.stc@bacninh.gov.vn