Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6617

Đã truy cập : 45199960

Quy chế làm việc của Sở Tài Chính

07/12/2014 03:02 Số lượt xem: 6912

UBND TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 276 /QĐ-STC

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

 

 
   

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31.12.2015 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND, ngày 21.6.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, ngày 10.8.2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

   QUYẾT ĐỊNH:

        CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

 Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

Các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt cán bộ) thuộc Sở đều chịu sự điều chỉnh của quyết định này.

CHƯƠNG II:

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

 Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, quyết định các chủ trương công tác và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở.

Điều 4. Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở theo quy định; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị đã được Giám đốc Sở thông qua.

2. Thực hiện và đôn đốc, giám sát các phòng, đơn vị thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và các Nội quy, Quy chế khác trong tổ chức, hoạt động của cơ quan.

3. Chủ trì trong việc đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá, duy trì việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở theo quy định.

4. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và đơn vị trực thuộc.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh: đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các phòng, đơn vị thuộc Sở; dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

6. Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, cho thôi việc và giải quyết các chính sách chế độ đối với cán bộ theo quy định.

7. Quản lý hồ sơ cán bộ và các tài liệu có liên quan đến quá trình công tác và học tập của cán bộ thuộc Sở; thực hiện quản lý khai thác, sử dụng lưu trữ hồ sơ theo quy định; theo dõi và giải quyết chế độ nghỉ phép của cán bộ cơ quan.

8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở: tổng hợp biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương theo quy định nhà nước; bố trí, sử dụng, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo quy định.

9. Thực hiện xây dựng dự toán, phân khai, sử dụng kinh phí hành chính; quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán, kinh phí trích lại sau thanh tra. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và xét duyệt quyết toán đơn vị thuộc Sở; tổng hợp quyết toán và quản lý tài sản của Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành. Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; thực hiện chính sách thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực HĐTĐKT của Sở.

11. Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, xác minh và đôn đốc tổng hợp báo cáo minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

 12. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư cơ quan; kiểm tra về thể thức các văn bản đi của Sở; quản lý con dấu và các văn bản đi, đến; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tại Sở; quản lý và hướng dẫn việc khai thác tài liệu tại cơ quan theo quy định.

13. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác tại Sở; cung cấp các thông tin cần thiết khi khách đến giao dịch công tác; đón khách trong các cuộc hội nghị, tiếp khách của Sở; phương án bảo vệ cơ quan, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với người và phương tiện làm việc.

14. Quản lý và tổ chức vận hành xe ô tô đảm bảo an toàn người và phương tiện; phục vụ công tác Lãnh đạo Sở và công tác chung của cơ quan theo quy định.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 5. Thanh tra Sở có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; hướng dẫn, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức học tập, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính.

2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nước tỉnh và thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi của Sở.

4. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế của ngành theo quy định của pháp luật; chủ trì, thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác pháp chế của Sở.

6. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành; phối hợp phòng Quản lý ngân sách đối chiếu các khoản xử lý kết luận sau thanh tra và phối hợp với Văn phòng Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 6. Phòng Quản lý ngân sách có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính ngân sách.

2. Xây dựng kế hoạch dự toán NSĐP hàng năm, trung hạn và dài hạn; định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ NSNN hàng năm.

3. Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi NSĐP; quản lý theo dõi các khoản huy động, đóng góp của nhân dân theo quy định pháp luật; dự thảo các quy định về quản lý nguồn thu ngân sách, các đề án, biện pháp tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Về lập dự toán NSNN hàng năm:

- Xây dựng định mức, tiêu thức phân bổ dự toán chi thường xuyên; hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm; tổng hợp, lập dự toán thu chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, thẩm định dự toán ngân sách huyện, thành phố, thị xã.

- Chủ trì trình Giám đốc Sở thông báo số kiểm tra thu, chi NSNN hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị. Tổ chức làm việc với các huyện, thành phố, thị xã và phối hợp phòng Tài chính hành chính sự nghiệp làm việc với đơn vị khối tỉnh về dự toán Ngân sách hàng năm.

5. Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm:

- Chủ trì tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi NSĐP.

- Tổ chức điều hành NSĐP theo dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp với các phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán và chủ trì trình UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh, ứng trước kinh phí liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

- Kiểm tra việc lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, tình hình thu và sử dụng các quỹ tài chính.

6. Tổ chức tổng hợp lập quyết toán ngân sách:

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập quyết toán NSNN hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thẩm định quyết toán Ngân sách các huyện, thành phố, thị xã.

7. Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Theo dõi quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ.

- Chủ trì phối hợp các phòng tham gia xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, theo dõi quản lý hoạt động các tài khoản và các quỹ do giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất đã được UBND tỉnh xác định.

9. Theo dõi quản lý các nguồn vốn vay: Phát hành trái phiếu, vốn vay Kho bạc, nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của NSĐP theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công.

10. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tổng hợp kết quả thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước.

11. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, giám sát và giải quyết các công việc liên quan đến công tác tài chính - ngân sách của các cơ quan thuộc Tỉnh uỷ, Công an, Quân sự và các đơn vị ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ; quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm cho các đối tượng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh do cơ quan BHXH quản lý theo quy định.

12. Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc báo cáo, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và Tỉnh ủy gồm: tình hình thực hiện chế độ kế toán chi HCSN; chính sách, chế độ chi HCSN; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí; kiểm tra, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý tài sản và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định (bao gồm cả tài sản khối xã).

13. Chủ trì, tổng hợp phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của nhà nước và của tỉnh; cấp phát và quản lý Quỹ phát triển đất.

14. Chủ trì phối hợp phòng chuyên môn và tham gia với Sở Kế hoạch & Đầu tư, các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

15. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phương án phân bổ tiền thu sử dụng đất các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và hướng dẫn tổ chức thực hiện ghi thu, ghi chi.

16. Chủ trì tổng hợp, đánh giá và trực tiếp quản lý cấp phát kinh phí hỗ trợ  có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố.

17. Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước

18. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch Đầu tư, cơ quan liên quan bố trí và phân bổ các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

19. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 7. Phòng Tài chính đầu tư có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính đầu tư.

2. Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh: chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

3. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

4. Về quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách cấp tỉnh:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách ứng trước vốn đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư hàng năm.

- Thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xử lý theo quy định các nhiệm vụ phát sinh trong thực hiện kế hoạch vốn (gồm dự toán, thanh toán và quyết toán).

- Tổ chức thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm.

5. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc NSĐP của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

6. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

7. Phối hợp các phòng chuyên môn đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra về lĩnh vực đầu tư XDCB.

8. Tham gia về chủ trương đầu tư thẩm định dự án của các chương trình dự án:

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn với các dự án do HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

- Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư được hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh.

- Tham gia thẩm định dự án đầu tư, báo cáo KTKT theo đề nghị của các đơn vị có liên quan.

9. Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước.

10. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

10. Trực tiếp quản lý và tham mưu xử lý các vấn đề có liên quan đến tài sản của Ban quản lý dự án; cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước.

          11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 8. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính hành chính sự nghiệp.

2. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 3. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, quản lý các loại phí, lệ phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 4. Về  lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước:

- Chủ trì thảo luận, thẩm định, thẩm tra, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách; chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

- Thẩm định, xét duyệt quyết toán và theo dõi quản lý các quỹ các đơn vị thuộc tỉnh (trừ các đơn vị do phòng Quản lý ngân sách và phòng Tài chính doanh nghiệp quản lý).

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Về lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương.

- Quyết định theo thẩm quyền của Giám đốc Sở hoặc trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ công khai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị  theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương; tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng.

- Trực tiếp quản lý tài sản của đơn vị khối tỉnh; tổng hợp, chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị được giao quản lý.

6. Phối hợp với phòng Tài chính doanh nghiệp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Doanh nghiệp.

7. Chủ trì tổng hợp, đánh giá, quản lý cấp phát kinh phí thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, kinh phí hỗ trợ dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện.

Chủ trì tổng hợp kinh phí các đề tài khoa học trên địa bàn, trực tiếp thẩm định dự toán các đề tài nhiệm vụ khoa học thuộc các đơn vị được giao quản lý.

8. Tham gia ý kiến đối với các phương án thu phí và lệ phí của các cơ quan đơn vị gửi đến.

9. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các cộng trình, HMCT hoàn thành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 9. Phòng Tài chính doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp.

2. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định.

4. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh.

5. Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; công khai báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

6. Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

7. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Ra thông báo giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các Doanh nghiệp trên địa bàn.

10. Hàng năm thực hiện việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công ích, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch công ích; thực hiện quản lý cấp phát quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí; kinh phí hỗ trợ sửa chữa lớn các công trình thủy lợi thuộc Doanh nghiệp công ích; thẩm định phương án, cấp phát, quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

11. Chủ trì, theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, đối với các vấn đề liên quan về tài chính doanh nghiệp.

12. Xây dựng dự thảo các quy định về các chính sách và quản lý nguồn kinh phí khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp.

13. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

14. Trực tiếp kiểm tra, giám sát, quản lý Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ bảo vệ Môi trường và Quỹ hỗ trợ HTX  theo quy định.

15. Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 16. Tổng hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

17. Trực tiếp báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp địa phương quản lý thuộc tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc sắp xếp nhà, đất theo quy định.

18. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 10. Phòng Quản lý giá và công sản có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và đất đai, tài nguyên, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về Giá. Trình UBND tỉnh ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh.

3. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

4. Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh (trừ giá các sản phẩm nằm trong phương án trợ giá, trợ cước do phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện) để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hiệp thương giá theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

9. Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp vào NSNN.

11. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tham gia xác định tiền thuê đất của các tổ chức, đơn vị theo quy định.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa vào giá trị tài sản được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

13. Báo cáo sắp xếp nhà đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

14. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 11. Phòng Tin học và thống kê có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở, ngành.

2. Thực hiện công tác thống kê Tài chính- Ngân sách theo quy định; là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu tài chính ngân sách hàng năm. Khai thác và cung cấp các thông tin, dữ liệu về quản lý tài chính - ngân sách trên mạng thông tin trong hệ thống tài chính từ Trung ương đến cơ sở và hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống các đơn vị tài chính của tỉnh.

4. Quản trị hạ tầng mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, các chương trình ứng dụng và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông kết nối tới Trung tâm truyền thông của Tỉnh.Tổ chức quản lý vận hành mạng máy tính của Sở. Chủ trì và đôn đốc việc thực hiện quy chế đưa thông tin lên trang Web của Sở; duy trì vận hành trang Web theo quy định.

5. Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Sở về mua sắm, thay thế nâng cấp trang thiết bị về công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Sở.

6 Thực hiện việc cấp mã số cho các dự án đầu tư và đơn vị có quan hệ ngân sách.

7. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 12. Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công (gọi tắt Trung tâm):

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh quy định và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

CHƯƠNG III

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, TUYỂN DỤNG VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 13. Đào tạo, bồi dưỡng:

Hàng năm, căn cứ tiêu chuẩn chức danh cán bộ và kế hoạch bố trí sử dụng cán bộ, Sở cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan và phù hợp với nhiệm vụ, chức danh của cán bộ.

Điều 14. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và từ chức:

1. Bổ nhiệm:

- Xây dựng quy hoạch và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo luôn luôn có lực lượng cán bộ thay thế khi cần thiết.

- Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ công tác quy hoạch cán bộ và phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, Giám đốc Sở xem xét, thoả thuận bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (gọi tắt Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng) thuộc Sở theo quy định.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định.

2. Miễn nhiệm, từ chức:

Trong quá trình chỉ đạo và điều hành công việc, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nếu bộc lộ năng lực quản lý hạn chế, tín nhiệm thấp hoặc do điều kiện sức khoẻ không đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn…. tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở có thể xem xét miễn nhiệm hoặc cho từ chức (thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị) theo quy định.

Điều 15. Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác:

Căn cứ năng lực, yêu cầu và nhu cầu công tác, Giám đốc Sở Quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác nhằm phù hợp với năng lực và trình độ, đảm bảo hiệu qủa công tác của cơ quan. Trình tự thủ tục bổ nhiệm, điều động, luân chuyển thực hiện theo đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch.

Điều 16. Tuyển dụng:

 Cán bộ được tuyển dụng vào cơ quan, phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Điều 17. Khen thưởng và kỷ luật:

- Cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được khen thưởng theo quy định.

- Cán bộ vi phạm khuyết điểm thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 18. Thực hiện Nội quy, Quy chế:

Tất cả cán bộ phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, Quy chế văn hoá công sở, Nội quy của cơ quan.

Điều 19. Những nội dung công tác trình tập thể Lãnh đạo Sở gồm:

- Các Đề án trình UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức cán bộ của Sở: Tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ trong Sở.

- Các nội dung cần thiết khác.

Điều 20. Chế độ làm việc:

Lãnh đạo Sở chỉ đạo công việc thông qua các Trưởng phòng.Trưởng phòng có trách nhiệm điều hành công việc và giao nhiệm vụ trực tiếp cho cán bộ thuộc phòng. Cán bộ chịu trách nhiệm về phần việc được giao và báo cáo kết quả công tác với Trưởng phòng.

Điều 21. Chế độ họp.

- Hàng tháng, Lãnh đạo Sở họp giao ban với các Trưởng phòng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng sau.

- Hàng quý Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố họp giao ban 1 lần vào đầu quý.

- Hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Ngoài cuộc họp thường kỳ, theo yêu cầu công việc, Giám đốc Sở quyết định mở các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị chuyên đề, hội thảo và các cuộc họp khác theo yêu cầu.

Điều 22. Chế độ thông tin, báo cáo.

 Trưởng phòng có trách nhiệm tập hợp kết quả và kế hoạch công tác của phòng, đơn vị gửi về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở theo quy định như sau:

1. Báo cáo tháng gửi chậm nhất ngày 20 hàng tháng.

2. Báo cáo kết quả công tác của phòng để tổng hợp giao ban tháng gửi chậm nhất ngày 02 hàng tháng.

3. Báo cáo quý gửi chậm nhất ngày 15 tháng cuối quý.

4. Báo cáo sáu tháng gửi chậm nhất ngày 15 tháng 6 hàng năm.

5. Báo cáo năm gửi chậm nhất  ngày 10 tháng 12 hàng năm.

 Ngoài báo cáo định kỳ, các phòng, đơn vị có trách nhiệm báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

Điều 23. Việc ký văn bản được quy định như sau:

- Giám đốc Sở ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ chung của Sở và lĩnh vực phụ trách.

- Phó Giám đốc Sở ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được Giám đốc Sở phân công hoặc uỷ quyền.

- Giám đốc Sở uỷ quyền cho Chánh Văn phòng ký thừa lệnh các văn bản và được sử dụng dấu của Sở như: Sao lục văn bản, Giấy giới thiệu, Giấy đi đường, Lệnh điều xe, các văn bản liên quan đến nghiệm thu về mua sắm, sửa chữa và văn bản thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở…..

Điều 24. Chế độ Bảo mật.

Cán bộ thuộc Sở phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật tài liệu cơ quan theo quy định của Nhà nước.

Điều 25. Quản lý phương tiện, trang thiết bị phòng văn thư và con dấu.

1. Cán bộ đánh máy vi tính, pho to tài liệu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc quản lý, sử dụng, bảo quản các phương tiện trang thiết bị trong phòng máy văn thư. Không được tự ý cho người khác xem tài liệu, công văn khi chưa được Lãnh đạo Sở cho phép; những cán bộ không phải là Văn thư cơ quan không được tự ý sử dụng máy phô tô, dấu và các phương tiện khác trong phòng Văn thư.

2. Cán bộ văn thư là người được giao trách nhiệm thường trực cơ quan, tiếp nhận, phân phát theo phê duyệt của Lãnh đạo Sở, chuyển gửi văn bản, giấy tờ do cơ quan, đơn vị ngoài chuyển; quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan. Mọi văn bản, tài liệu nhất thiết phải do văn thư đóng dấu. Cán bộ văn thư phải do Chánh Văn phòng phân công. Việc quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

Việc phát hành văn bản thực hiện theo Quy chế công tác văn thư của Sở, bản chính có chữ ký gốc phải được quản lý, lưu trữ tại Văn thư của Sở.

Điều 26. Thực hiện kỷ luật lao động.

Cán bộ có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ chế độ kỷ luật lao động do Nhà nước quy định. Trong giờ làm việc phải trang phục gọn gàng, có thái độ đúng mực trong giao tiếp xử lý công việc.

Điều 27. Quản lý lao động.

 Phó Giám đốc đi vắng, báo cáo Giám đốc; Trưởng phòng khi đi công tác hoặc nghỉ việc riêng báo cáo với Giám đốc. Phó Trưởng phòng và cán bộ đi công tác hoặc xin nghỉ báo cáo với Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở phụ trách.

Điều 28. Thực hiện chế độ lao động.

Mọi cán bộ được nghỉ phép năm, nghỉ khám bệnh, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản theo quy định.

Điều 29. Quản lý kinh phí và tài sản cơ quan:

- Quản lý kinh phí:

+ Công chức làm kế toán cơ quan giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ quản lý tài sản nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về thực hiện chế độ chính sách quản lý tài chính theo quy định.

+ Công tác quản lý tài chính tại Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thực hiện chi tiêu đúng chế độ chính sách hiện hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về sử dụng kinh phí hàng năm.

- Quản lý tài sản: Tài sản của cơ quan là tài sản của nhà nước, được giao cho các đơn vị, cá nhân sử dụng. Cán bộ sử dụng đúng mục đích và có trách nhiệm bảo quản tài sản; nếu để mất mát, hư hỏng, mà không có lý do chính đáng, phải bồi hoàn theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG V:

MỐI QUAN HỆ NỘI BỘ CƠ QUAN

Điều 30. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở, Đảng ủy và các Đoàn thể.

1. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Đảng uỷ thực hiện theo quy chế hoạt động và phối hợp giữa cấp uỷ với Thủ trưởng cơ quan.

2. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở: Định kỳ, Lãnh đạo Sở làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên; phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở.

Điều 31. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tổ chức chỉ đạo, điều hành thuộc phần việc quản lý được giao của phòng. Là đầu mối điều hòa phối hợp thực hiện chương trình công tác hàng ngày, chịu trách nhiệm tiếp nhận chủ trương, tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Sở, thường xuyên báo cáo tình hình cho Lãnh đạo Sở và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh.Trưởng phòng kiểm tra và ký tắt vào văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Sở ký duyệt. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng giao phụ trách một số lĩnh vực công tác của phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 32. Mối Quan hệ giữa Lãnh đạo phòng với cán bộ:

Lãnh đạo các phòng, đơn vị giữ mối quan hệ chặt chẽ với cán bộ phòng mình, thường xuyên kiểm tra việc phối hợp công tác, tổ chức sinh hoạt định kỳ để rút kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề vướng mắc và truyền đạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ trong phòng.

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Điều 33. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với cán bộ và giữa cán bộ với nhau:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành cán bộ có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được quyền kiến nghị, đề đạt Lãnh đạo Sở tâm tư, nguyện vọng của mình, thể hiện quyền dân chủ trong: “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tài chính”.

Cán bộ ngoài phần việc được giao còn có trách nhiệm đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đấu tranh trong công tác phê bình và tự phê bình.

Điều 34. Mối quan hệ công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Quan hệ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở là quan hệ bình đẳng phối hợp công tác, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác các phòng, đơn vị có ý kiến khác nhau thì phòng chủ trì báo cáo với Lãnh đạo Sở xem xét quyết định.

CHƯƠNG VI:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.10.2016 và thay thế Quyết định số 34/QĐ- STC ngày 01.4.2014 của Giám đốc Sở Tài chính về quy định phân công nhiệm vụ giữa các phòng, trung tâm thuộc Sở và Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Điều 36. Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ thuộc Sở Tài chính căn cứ Quyết định thi hành.                                 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hải