Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8434

Đã truy cập : 45301215

Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

01/04/2021 14:37 Số lượt xem: 237

Ngày 30.12.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Kể từ ngày 01/4/2021, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính gồm 08 đơn vị trực thuộc, gồm:

     - Văn phòng Sở;

     - Thanh tra Sở;

     - Phòng Quản lý ngân sách;

     - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

     - Phòng Quản lý giá;

     - Phòng Tài chính đầu tư;

     - Phòng Quản lý công sản và Tài chính doanh nghiệp;

      - Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính & tài sản công.

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh thông báo để các cơ quan, đon vị được biết và liên hệ công tác (Nội dung chi tiết thông báo)./. 

Văn phòng Sở