Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4723

Đã truy cập : 43676750

Quy định khung giá đất mới.

23/12/2019 15:24 Số lượt xem: 283

Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP về Quy định khung giá đất.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất; Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ban hành kèm theo Nghị định này là các phụ lục khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng cụ thể:

          - Phụ lục I:  Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

          - Phụ lục II:  Khung giá đất trồng cây lâu năm.

          - Phụ lục III:  Khung giá đất rừng sản xuất.

          - Phụ lục IV: Khung giá đất nuôi trồng thủy sản.

          - Phụ lục V:  Khung giá đất làm muối.

          - Phụ lục VI: Khung giá đất ở tại nông thôn.

          - Phụ lục VII: Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

          - Phụ lục VIII:  Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

          - Phụ lục IX: Khung giá đất ở tại đô thị.

          - Phụ lục X:  Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

          - Phụ lục XI: Khung giá đất  sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương; UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

          (Kèm theoNghị định số 96/2019/NĐ-CP).

Văn phòng Sở