Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4523

Đã truy cập : 43712468

Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

13/12/2019 10:21 Số lượt xem: 95

Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định quy định nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị UBND cấp huyện và UBND cấp xã; trong đó, có giao cho Sở Tài chính:

     1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn chi tiết, phương pháp xác định giá nước sạch bao gồm giá bán trực tiếp cho khách hàng và giá bán buôn; thẩm định phương án giá bán nước sạch trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán nước sạch theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng phương án cấp bù giá nước sạch (cho các đơn vị cấp nước trong trường hợp UBND tỉnh quyết định phương án giá nước sạch thấp hơn giá thành đã tính đúng tính đủ theo quy định) trình UBND tỉnh phê duyệt.

     2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc áp dụng giá nước sạch và quản lý tài chính theo thẩm quyền.

     3. Hàng năm cân đối ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp bù giá nước sạch (nếu có); quản lý, chỉ đạo thu nguồn kinh phí đã hỗ trợ cho các đơn vị cấp nước theo quy định.

     4. Tổ chức hiệp thương giá và báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật khi giá bán buôn của bên bán và bên mua không thỏa thuận được./.

(Kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND).

Văn phòng Sở