Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

05/01/2019 08:44 Số lượt xem: 374

Ngày 05/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thông tư nêu rõ, năm 2019 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách (giai đoạn 2017 - 2020) theo quy định của Luật NSNN, thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đối với số bổ sung cân đối ngân sách, ngân sách trung ương bổ sung tăng thêm 2% so với mức bổ sung cân đối ngân sách năm 2017 đã được Quốc hội quyết định.

          1. Về giao thu ngân sách nhà nước.

          Các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu NSNN, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc.

           Thông tư cũng quy định, từ 01.01.2019 số thu từ xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách Trung ương.

          2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước

          - Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

          - Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên: Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, HĐND quyết định, UBND giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

          Thông tư quy định, từ ngày 01.01.2019, kinh phí đánh giá quy hoạch được bố trí dự dự toán kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Quy hoạch.

          3. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2019.

         Các Bộ, cơ quan Trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ cho gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019.

        Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 của các địa phương gồm 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2018 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán chi năm 2019 tăng thêm so với dự toán chi năm 2017; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019, riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%.

         Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể việc thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí; thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện chuyển nguồn sang năm sau; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai ngân sách;..        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2019 và áp dụng đối với năm ngân sách 2019.( Kèm theo Thông tư số 119/2018/TT-BTC).

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3599

Đã truy cập : 43169609