Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5368

Đã truy cập : 43521887

Quyết toán

16/09/2019 15:46 Số lượt xem: 419

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH PHÊ CHUẨN

STT

TÊN BÁO CÁO

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

 CÔNG BỐ

TẢI VỀ

1

 Phê chuẩn công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bắc Ninh

 

141/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND

2

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh

  09/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND
3

Tờ trình quyết toán thu-chi ngân sách năm 2017

  463/TTr-UBND 30/11/2018 Tờ trình số 463/TTr-UBND