Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6891

Đã truy cập : 45199872

Quyết toán

02/01/2020 15:46 Số lượt xem: 3615

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH PHÊ CHUẨN

STT

TÊN BÁO CÁO

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

 CÔNG BỐ

TẢI VỀ

1

 Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2018   226/NQ-HĐND 05/12/2019  Nghị quyết số 226/NQ-HĐND

2

 Quyết định công bố, công khai quyết toán công khai ngân sách Nhà nước năm 2018 của Tỉnh Bắc Ninh   03/QĐ-UBND 02/01/2020 Quyết định số 03/QĐ-UBND

2.1

 Biễu mẫu công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh  Biểu mẫu 62 đến 68   02/01/2020 File Excell dữ liệu

3

 Phê chuẩn công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bắc Ninh

 

141/NQ-HĐND

06/12/2018

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND

4

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh

  09/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND
5

Tờ trình quyết toán thu-chi ngân sách năm 2017

  463/TTr-UBND 30/11/2018 Tờ trình số 463/TTr-UBND