Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8712

Đã truy cập : 45301367

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

24/02/2021 09:20 Số lượt xem: 125

Ngày 23.02.2021, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-STC về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả  mục tiêu và nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Tỉnh và của Sở; kiểm soát chặt chẽ TTHC đã ban hành; rà soát các thủ tục không còn phù hợp đồng thời hoàn thiện các TTHC mới theo hướng công khai, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia; cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, nâng cao về số lượng và chất lượng cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4; rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, đơn giản hóa về thành phần, nội dung hồ sơ xong vẫn đảm bảo đầy đủ theo quy trình các bước; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tốt các nội dung về xác định chỉ số PAR INDEX cấp Sở; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan về thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Sở, hướng tới sự hài lòng của tổ chức và cá nhân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; rà soát các thủ tục hành chính, quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp và tính hợp pháp; gắn công tác cải cách TTHC với công tác thi đua, khen thưởng; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC;    

Kế hoạch xác định rõ nội dung thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác kiểm soát và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản có quy định về kiểm soát, đánh giá TTHC; công bố, công khai, thực hiện TTHC; tiếp nhận và xử lí phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nhiệm vụ về thực hiện Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin; yêu cầu 100% thủ tục thuộc hành chính phải được rà soát cắt giảm về quy trình các bước, thành phần hồ sơ, rà soát cắt giảm về thời gian giải quyết TTHC; cập nhật bổ sung căn cứ pháp lí mới trong thực hiện giải quyết TTHC; đề xuất giải pháp, phương án hay sáng kiến mới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Thời gian thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC xong trước ngày 15/6/2021.

Kế hoạch yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch; báo cáo định kì cũng như đột xuất khi có yêu cầu.

Giao Văn phòng Sở chủ trì, rà soát TTHC; nâng cao hiệu quả hoạt động liên thông trong giải quyết TTHC; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo theo quy định./.

(Kèm theo Kế hoạch số 167/KH-STC ngày 23/02/2021)

Văn phòng Sở