Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4712

Đã truy cập : 43676856

Sở Tài chính ban hành Kê hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

10/02/2020 08:34 Số lượt xem: 151

Ngày 06/02/2020, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 91/KH-STC về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, từng bước chấn chỉnh nhằm thực hiện nghiêm các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07.9.2017 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan.

Cán bộ làm công tác Văn thư, lưu trữ của Sở Tài chính

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý tài liệu điện tử đảm bảo các chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trong môi trường mạng.

Thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, đảm bảo cho việc tra cứu được nhanh chóng, thuận tiện, dễ khai thác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính của Sở. Về nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ gồm: Quản lý chỉ đạo và thực hiện quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Kế hoạch yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt các quy định về soạn thảo, xử lý văn bản đi, đến đúng trình tự tại Quy chế văn thư lưư trữ của Sở và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh và của Trung ương. Triển khai thực hiện 100% văn bản đi, đến phát hành trên hệ thống văn bản quản lí, điều hành trong nội bộ Sở và liên thông trong toàn tỉnh; thực hiện ký số hóa trên hệ thống quản lý văn bản....

Văn phòng Sở