Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7158

Đã truy cập : 45199932

Sở Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2021.

20/01/2021 08:00 Số lượt xem: 480

Ngày 19/01/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 51/STC-VP về việc phát   động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2021, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. Sở Tài chính phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước Tài chính ngân sách năm 2021 góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại”.

 Đ/C  Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở, phát động phong trào thi đua năm 2021 tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 

Căn cứ vào Nghị quyết HĐND tỉnh, sự lãnh đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp với các ngành, các đơn vị, từ đó tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tốt việc điều hành ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Nội dung thi đua như sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

2. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức điều hành NSĐP năm 2021 theo đúng dự toán giao; tổ chức thẩm định và xét duyệt quyết toán theo quy định; lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; thảo luận và lập dự toán ngân sách nhà nước 2022, đáp ứng và phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách địa phương.

3. Tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phục vụ tốt tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác.

 4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

5. Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy của Sở Tài chính theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về Tài chính ngân sách.

6. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt, xuất sắc, các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao trong tất cả các lĩnh vực.

7. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ.  Thực hiện quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí và tài sản được giao.

(Kèm theo Công văn số 51/STC-VP ngày 19/01/2021 của Sở Tài chính)

Văn phòng Sở