Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5677

Đã truy cập : 43580002

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 07/10/2019

08/10/2019 10:31 Số lượt xem: 89

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 07/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 22.510 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 17.796 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 14.080 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.081 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.606 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.073 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 3.716 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 1.022 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  2.643 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.677 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.700 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 13 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 21.008 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.945 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 7.995 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.934 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 12.589 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 6.449 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 3.190 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.950 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 7.235 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 7.138 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.317 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 150 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 112 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.208 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 37 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 368 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 148 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 32 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 27 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 206 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 643 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 832 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 406 tỷ đồng; chi khác: 147 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.188 tỷ đồng (Chi lương: 1.182 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 276 tỷ đồng, huyện: 704 tỷ đồng, xã: 202 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 108 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 523 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 122 tỷ đồng, huyện: 352 tỷ đồng, xã: 48 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 284 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 70 tỷ đồng, huyện: 188 tỷ đồng, xã: 26 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê