Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5691

Đã truy cập : 43580016

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 08/10/2019

09/10/2019 10:18 Số lượt xem: 94

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 08/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 22.555 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 17.815 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 14.096 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.081 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.617 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.075 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 3.719 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 1.022 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  2.643 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.680 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.726 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 13 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 20.636 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.955 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 7.624 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.950 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 12.656 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 6.479 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 3.213 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.964 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 7.260 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 7.163 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.359 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 150 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 113 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.231 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 37 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 371 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 149 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 32 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 27 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 208 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 647 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 839 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 407 tỷ đồng; chi khác: 147 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.219 tỷ đồng (Chi lương: 1.201 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 282 tỷ đồng, huyện: 714 tỷ đồng, xã: 204 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 109 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 532 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 125 tỷ đồng, huyện: 357 tỷ đồng, xã: 49 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 287 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 71 tỷ đồng, huyện: 190 tỷ đồng, xã: 26 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê