Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4409

Đã truy cập : 43712411

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 10/12/2019

11/12/2019 15:59 Số lượt xem: 101

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 10/12/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 28.418 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 22.673 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 17.421 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.388 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 8.255 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.583 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 5.252 tỷ đồng.

     + Thuế thu nhập cá nhân:  3.123 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 2.072 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 5.724 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 21 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 27.382 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 16.165 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 10.622 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 5.195 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (gồm cả trả nợ gốc tiền vay): 16.562 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 11.897 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 7.249 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 4.084  tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 8.935 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 8.838 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 7.245 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 168 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 165 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.800 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 44 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 463 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 192 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 71 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 37 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 263 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 1.223 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 1.039 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 519 tỷ đồng; chi khác: 260 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.752 tỷ đồng (Chi lương: 1.466 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 342 tỷ đồng, huyện: 863 tỷ đồng, xã: 261 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 141 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 653 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 151 tỷ đồng, huyện: 440 tỷ đồng, xã: 62 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 351 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 86 tỷ đồng, huyện: 231 tỷ đồng, xã: 33 tỷ đồng;…).

    - Chi trả nợ lãi tiền vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 38 tỷ đồng.

    - Trả nợ gốc tiền vay trong nước: 343 tỷ đồng.

Phòng Tin học - Thống kê