Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5226

Đã truy cập : 43433718

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 11/6/2019

12/06/2019 14:24 Số lượt xem: 77

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 11/6/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 13.956 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 11.226 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 9.237 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

   + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 610 tỷ đồng,

   + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4.560 tỷ đồng,

   + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.315 tỷ đồng

  + Thu tiền sử dụng đất: 1.990 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 428 tỷ đồng)

  + Thuế thu nhập cá nhân:  1.842 tỷ đồng;

  + Các khoản thu nội địa khác: 909 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 2.720 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 10 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 15.818 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 10.246 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 5.820 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.442 tỷ đồng. 

 2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 7.007 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.606 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.804 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.597 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 4.195 tỷ đồng, bao gồm:

  + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 4.098 tỷ đồng

  + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 2.809 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 66 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 53 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 1.062 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 17 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 194 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 85 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 14 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 13 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 114 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 382 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 480 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 236 tỷ đồng; chi khác: 93 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 1.337 tỷ đồng (Chi lương: 721 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 168 tỷ đồng, huyện: 429 tỷ đồng, xã: 124 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 66 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 315 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 73 tỷ đồng, huyện: 213 tỷ đồng, xã: 29 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 169 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 43 tỷ đồng, huyện: 112 tỷ đồng, xã: 14 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê