Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 12/6/2019

13/06/2019 09:29 Số lượt xem: 43

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 12/6/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 13.956 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 11.247 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 9.252 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 610 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4.562 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.318 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 1.995 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 428 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  1.847 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 915 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 2.745 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 10 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 15.836 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 10.252 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 5.827 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.453 tỷ đồng. 

 2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 7.032 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.611 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.814 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.607 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 4.201 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 4.104 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 2.828 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 68 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 54 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 1.070 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 17 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 194 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 85 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 14 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 13 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 114 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 383 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 485 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 237 tỷ đồng; chi khác: 94 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 1.352 tỷ đồng (Chi lương: 728 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 169 tỷ đồng, huyện: 433 tỷ đồng, xã: 126 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 68 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 318 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 73 tỷ đồng, huyện: 215 tỷ đồng, xã: 30 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 171 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 44 tỷ đồng, huyện: 113 tỷ đồng, xã: 14 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3587

Đã truy cập : 43169697