Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5154

Đã truy cập : 43433637

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 12/6/2019

13/06/2019 09:29 Số lượt xem: 53

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 12/6/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 13.956 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 11.247 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 9.252 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 610 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4.562 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.318 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 1.995 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 428 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  1.847 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 915 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 2.745 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 10 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 15.836 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 10.252 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 5.827 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.453 tỷ đồng. 

 2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 7.032 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.611 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.814 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.607 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 4.201 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 4.104 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 2.828 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 68 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 54 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 1.070 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 17 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 194 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 85 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 14 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 13 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 114 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 383 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 485 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 237 tỷ đồng; chi khác: 94 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 1.352 tỷ đồng (Chi lương: 728 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 169 tỷ đồng, huyện: 433 tỷ đồng, xã: 126 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 68 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 318 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 73 tỷ đồng, huyện: 215 tỷ đồng, xã: 30 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 171 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 44 tỷ đồng, huyện: 113 tỷ đồng, xã: 14 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê