Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4937

Đã truy cập : 43676804

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 14/10/2019

15/10/2019 08:07 Số lượt xem: 79

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi tính đến hết ngày 14/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 22.769 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 17.953  tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 14.139 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.082 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.621 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.097 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 3.814 tỷ đồng .

     + Thuế thu nhập cá nhân:  2.649 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 1.690 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.800 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 17 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 21.388 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.974 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 8.100  tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 4.025 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (gồm cả trả nợ gốc tiền vay): 13.217 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 9.758 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 5.379 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.021  tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 7.359 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 7.262 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.780 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 151 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 116 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.289 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 37 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 375 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 151 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 33 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 28 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 210 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 665 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 848 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 412 tỷ đồng; chi khác: 465 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.296 tỷ đồng (Chi lương: 1.245 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 291 tỷ đồng, huyện: 738 tỷ đồng, xã: 215 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 116 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 550 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 129 tỷ đồng, huyện: 370 tỷ đồng, xã: 51 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 296 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 74 tỷ đồng, huyện: 196 tỷ đồng, xã: 27 tỷ đồng;…).

    - Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 38 tỷ đồng.

    - Trả nợ gốc tiền vay trong nước: 39 tỷ đồng.

Phòng Tin học - Thống kê