Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4550

Đã truy cập : 43712502

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 14/11/2019

15/11/2019 09:12 Số lượt xem: 170

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 14/11/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 26.653 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 21.247 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 16.592 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.238 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 8.011 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.449 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 4.655 tỷ đồng.

     + Thuế thu nhập cá nhân:  2.964 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 1.930 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 5.386 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 20 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 25.065 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 15.654 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 9.469 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 4.544 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (gồm cả trả nợ gốc tiền vay): 15.206 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 11.118 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.227 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.529  tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 8.145 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 8.048 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 6.679 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 162 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 135 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.625 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 40 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 438 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 165 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 35 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 31 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 248 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 872 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 953 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 462 tỷ đồng; chi khác: 515 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.583 tỷ đồng (Chi lương: 1.389 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 325 tỷ đồng, huyện: 822 tỷ đồng, xã: 242 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 130 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 616 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 144 tỷ đồng, huyện: 415 tỷ đồng, xã: 57 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 331 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 82 tỷ đồng, huyện: 220 tỷ đồng, xã: 30 tỷ đồng;…).

    - Chi trả nợ lãi tiền vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 38 tỷ đồng.

    - Trả nợ gốc tiền vay trong nước: 343 tỷ đồng.

Phòng Tin học - Thống kê