Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6666

Đã truy cập : 45200001

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 15/02/2021

20/02/2021 09:44 Số lượt xem: 81

Theo dữ liệu trên hệ thống Tabmis về thu, chi ngân sách tính đến hết ngày 15/02/2021, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 5.287 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 19% so với dự toán giao, bao gồm:

- Thu nội địa: 4.366 tỷ đồng đạt 99% so với cùng kỳ và đạt 20% so với dự toán (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 3.697 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 213tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 2.086 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 669 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 669 tỷ đồng .

     + Thuế thu nhập cá nhân:  419 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 54 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 921 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 1 tỷ đồng

II. Chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

 Tổng số chi ngân sách địa phương: 4.645 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 1.947 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.730 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 968 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.769 tỷ đồng (Trong đó cấp tỉnh: 657 tỷ đồng; cấp huyện: 259 tỷ đồng; cấp xã: 853 tỷ đồng) bao gồm: Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 1.769 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 977 tỷ đồng ( Trong đó cấp tỉnh: 301 tỷ đồng; cấp huyện: 561 tỷ đồng; cấp xã: 115 tỷ đồng). Bao gồm chi  theo các lĩnh vực: chi quốc phòng: 36 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 22 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 376 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 1 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 30 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 20 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 5 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 5 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 45 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 101 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 187 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 112 tỷ đồng; chi khác: 38 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân:  468 tỷ đồng (Chi lương: 240 tỷ đồng.Trong đó: Cấp tỉnh: 60 tỷ đồng, Cấp huyện: 158 tỷ đồng, Cấp xã: 43 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 22 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương:  117 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 26  tỷ đồng, huyện:  80 tỷ đồng, xã: 10 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 56 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 14 tỷ đồng, huyện: 39 tỷ đồng, xã: 3 tỷ đồng;…).

Phòng Tin học - Thống kê