Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5237

Đã truy cập : 43676855

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 15/10/2019

16/10/2019 09:23 Số lượt xem: 148

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi tính đến hết ngày 15/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 22.808 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 17.968  tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 14.153 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.083 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.624 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.100 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 3.815 tỷ đồng .

     + Thuế thu nhập cá nhân:  2.651 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 1.695 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.824 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 17 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 21.427 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.981 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 8.126  tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 4.031 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (gồm cả trả nợ gốc tiền vay): 13.302 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 9.816 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 5.414 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.040  tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 7.373 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 7.276 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.852 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 152 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 116 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.298 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 37 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 377 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 151 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 33 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 28 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 218 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 699 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 852 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 416 tỷ đồng; chi khác: 475 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.308 tỷ đồng (Chi lương: 1.251 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 292 tỷ đồng, huyện: 741 tỷ đồng, xã: 217 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 117 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 553 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 129 tỷ đồng, huyện: 372 tỷ đồng, xã: 52 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 298 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 74 tỷ đồng, huyện: 197 tỷ đồng, xã: 27 tỷ đồng;…).

    - Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 38 tỷ đồng.

    - Trả nợ gốc tiền vay trong nước: 39 tỷ đồng.

Phogf Tin học - Thống kê