Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5749

Đã truy cập : 43676898

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 17/9/2019

18/09/2019 08:17 Số lượt xem: 95

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 17/9/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 20.940 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 16.559 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 13.063 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 983 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.144 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.939 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 3.496 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 1.022 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  2.497 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.500 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.370 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 11 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 19.985 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.271 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 7.469 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.751 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 11.826 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 6.120 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 2.997 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.708 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 6.782 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 6.686 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.040 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 139 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 107 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.095 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 35 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 346 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 135 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 30 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 25 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 200 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 614 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 781 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 389 tỷ đồng; chi khác: 144 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.103 tỷ đồng (Chi lương: 1.138 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 268 tỷ đồng, huyện: 676 tỷ đồng, xã: 194 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 103 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 504 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 118 tỷ đồng, huyện: 339 tỷ đồng, xã: 47 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 271 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 68 tỷ đồng, huyện: 179 tỷ đồng, xã: 24 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê