Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 23/6/2019

24/06/2019 10:18 Số lượt xem: 60

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 23/6/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 14.963 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 12.049 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 9.962 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 675 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4.896 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.414 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 2.088 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 428 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  1.958 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.017 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 2.904 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 10 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 16.481 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 10.718 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.029 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.556 tỷ đồng.

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 7.497 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.832 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.927 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.738 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 4.493 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 4.397 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 3.002 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 80 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 64 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 1.114 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 18 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 239 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 88 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 16 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 14 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 126 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 388 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 508 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 252 tỷ đồng; chi khác: 95 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 1.399 tỷ đồng (Chi lương: 750 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 175 tỷ đồng, huyện: 443 tỷ đồng, xã: 132 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 72 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 328 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 76 tỷ đồng, huyện: 220 tỷ đồng, xã: 32 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 179 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 45 tỷ đồng, huyện: 118 tỷ đồng, xã: 16 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-thống kê

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3290

Đã truy cập : 43174289